Betingelser

Den tyske version af juridiske aftaler og politikker betragtes som den eneste aktuelle og gyldige version af dette dokument. Enhver oversat version er kun til rådighed for din bekvemmelighed, for at lette læsning og forståelse af den tyske version. Eventuelle oversatte versioner er ikke juridisk bindende og kan ikke erstatte de tyske versioner. I tilfælde af uenighed eller konflikt, har de tysksprogede juridiske aftaler og politikker forrang.

 

Vilkår og betingelser og kundeoplysninger

I. Generelle vilkår og betingelser

§ 1 Grundlæggende bestemmelser

(1) Følgende vilkår og betingelser gælder for alle de kontrakter, som du indgår med os som leverandør (tpm Technology Products Marketing GmbH) via shop.tiremoni.com hjemmesiden. Medmindre andet er aftalt, er inklusion af eventuelle vilkår, du måtte have brugt, modsagt.

Stk. 2. En forbruger i nedenstående reglers forstand er enhver fysisk person, der indgår en juridisk handel med formål, der i overvejende grad hverken kan henføres til deres erhvervsmæssige eller selvstændige erhvervsmæssige virksomhed. En iværksætter er enhver fysisk eller juridisk person eller et partnerskab med retlig handleevne, der, når de indgår en juridisk transaktion, handler i udøvelsen af ​​deres selvstændige professionelle eller kommercielle aktivitet.

§ 2 Kontraktindgåelse

(1) Genstanden for kontrakten er salg af varer.

(2) Så snart det pågældende produkt er placeret på vores hjemmeside, giver vi dig et bindende tilbud om at indgå en kontrakt på de betingelser, der er angivet i varebeskrivelsen.

(3) Kontrakten indgås via online indkøbskurvsystemet som følger:
De varer, der er beregnet til køb, lægges i “indkøbskurven”. Du kan bruge den tilsvarende knap i navigationslinjen til at hente “indkøbskurven” og til enhver tid foretage ændringer der.
Efter at du har ringet til siden “Kasse” og indtastet dine personlige data samt betalings- og forsendelsesbetingelser, vises alle ordredata igen på ordreoversigtssiden.
Hvis du bruger et øjeblikkelig betalingssystem (f.eks. PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, Sofort) som betalingsmetode, vil du enten blive ført til ordreoversigtssiden i vores online shop, eller du vil først blive omdirigeret til udbyderens hjemmeside af det øjeblikkelige betalingssystem.
Hvis du videresendes til det respektive øjeblikkelige betalingssystem, skal du foretage det relevante valg eller indtaste dine data der. Du vil derefter blive omdirigeret tilbage til ordreoversigtssiden i vores online shop.
Inden du sender ordren, har du mulighed for at tjekke alle oplysningerne igen, ændre dem (også ved hjælp af “tilbage”-funktionen i internetbrowseren) eller annullere købet.
Ved at afgive ordren via “køb”-knappen erklærer du din accept af tilbuddet på en juridisk bindende måde, hvorved kontrakten indgås.

(4) Dine anmodninger om udarbejdelse af et tilbud er ikke bindende for dig. Vi giver dig et bindende tilbud i tekstform (f.eks. på e-mail), som du kan acceptere inden for 5 dage.

(5) Behandlingen af ​​ordren og fremsendelsen af ​​alle nødvendige oplysninger i forbindelse med kontraktindgåelsen foregår via e-mail, i nogle tilfælde automatisk. Du skal derfor sikre dig, at den e-mailadresse, du har givet os, er korrekt, at modtagelsen af ​​e-mails er teknisk garanteret og i særdeleshed, at den ikke forhindres af SPAM-filtre.

§ 3 Særlige aftaler om udbudte betalingsformer

(1) Kredittjek
Hvis vi foretager en forudbetaling, f.eks. ved betaling af en faktura eller direkte debitering, videregives dine data til infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden, for at beskytte vores legitime interesser med henblik på en kreditkontrol af grundlag for matematisk-statistiske processer. Vi forbeholder os retten til at nægte dig acontobetaling eller direkte debitering som følge af kredittjekket.

§ 4 Tilbageholdelsesret, ejendomsforbehold

(1) Du kan kun udøve en tilbageholdelsesret, for så vidt det vedrører krav fra samme kontraktforhold.

(2) Varerne forbliver vores ejendom, indtil købesummen er betalt fuldt ud.

(3) Hvis du er iværksætter, gælder følgende også:

a) Vi forbeholder os ejendomsretten til varerne, indtil alle krav fra det aktuelle forretningsforhold er fuldt ud afgjort. Pantsætning eller overdragelse som sikkerhed er ikke tilladt, før ejendomsretten til de forbeholdte varer er overgået.

b) Du kan videresælge varerne i den almindelige virksomhed. I dette tilfælde overdrager du os alle krav til et beløb svarende til fakturabeløbet, som tilfalder dig fra videresalget, og vi accepterer overdragelsen. Du er endvidere bemyndiget til at inddrive kravet. Men hvis du ikke opfylder dine betalingsforpligtelser korrekt, forbeholder vi os retten til selv at inddrive kravet.

c) Hvis de forbeholdte varer kombineres og blandes, erhverver vi medejerskab af den nye vare i forhold til fakturaværdien af ​​de forbeholdte varer til de øvrige forarbejdede varer på forarbejdningstidspunktet.

d) Vi forpligter os til at overføre de værdipapirer, som vi er berettiget til, efter din anmodning frigives, hvis realisationsværdien af ​​vores værdipapirer overstiger kravet til sikkerhed med mere end 10 %. Vi er ansvarlige for at udvælge de værdipapirer, der skal frigives.

§ 5 Garanti

(1) De lovpligtige garantirettigheder gælder.

(2) Som forbruger bedes du straks efter leveringen kontrollere varen for fuldstændighed, åbenlyse fejl og transportskader og hurtigst muligt informere os og fragtmanden om eventuelle reklamationer. Hvis du ikke overholder dette, har dette ingen indflydelse på dine lovpligtige garantikrav.

(3) Hvis du er iværksætter, gælder følgende i afvigelse fra ovenstående garantibestemmelser:

a) Kun vores egne oplysninger og producentens produktbeskrivelse anses for at være aftalt som kvaliteten af ​​varen, men ikke anden reklame, offentlige kampagner og udtalelser fra producenten.

b) I tilfælde af defekter yder vi en garanti efter vores skøn ved udbedring eller efterfølgende levering. Mislykkes afhjælpningen af ​​manglen, kan du enten kræve prisafslag eller træde tilbage fra kontrakten. Afhjælpning af mangler anses for mislykket efter et andet mislykket forsøg, medmindre andet skyldes varens eller manglens art eller de øvrige omstændigheder. Ved berigtigelse skal vi ikke afholde de øgede omkostninger, der opstår ved at bringe varen til et andet sted end udførelsesstedet, hvis forsendelsen ikke svarer til varens tilsigtede anvendelse.

c) Garantiperioden er et år fra levering af varerne. Den forkortede frist gælder ikke:

– skyldigt forvoldt skade, der kan henføres til os, som følge af skade på liv, lemmer eller helbred og anden skade forårsaget forsætligt eller ved grov uagtsomhed;
– i det omfang vi svigagtigt har skjult manglen eller har påtaget os garanti for varens stand;
– for genstande, der har været brugt til en bygning i overensstemmelse med deres normale brug, og som har forårsaget dens mangel;
– i tilfælde af lovbestemte regresrettigheder, som du har mod os i forbindelse med garantirettigheder.

§ 6 Lovvalg, opfyldelsessted, værneting

(1) Tysk lov finder anvendelse. For forbrugerne gælder dette lovvalg kun, såfremt beskyttelsen af ​​ufravigelige bestemmelser i loven i den stat, hvor forbrugeren har sit sædvanlige opholdssted, ikke ophæves (begunstigelsesprincippet).

(2) Udførelsesstedet for alle tjenester, der hidrører fra forretningsforholdet med os, og værnetingsstedet er vores registrerede kontor, hvis du ikke er en forbruger, men en købmand, en juridisk enhed under offentlig ret eller en særlig fond under offentlig ret. Det samme gælder, hvis du ikke har et generelt værneting i Tyskland eller EU, eller hvis dit bopæl eller sædvanlige opholdssted ikke er kendt på det tidspunkt, hvor sagen anlægges. Beføjelsen til at appellere til domstolen på et andet juridisk værneting forbliver upåvirket.

(3) Bestemmelserne i FN’s salgskonvention gælder udtrykkeligt ikke.

 

II. Kundeoplysninger

1. Sælgers identitet

tpm Technology Products Marketing GmbH
Erhvervspark 26
86687 Kaisheim
Tyskland
Telefon: 09099 9664966
E-mail: support@tpm-systems.com

Alternativ konfliktløsning:
Europa-Kommissionen tilbyder en platform for udenretslig online tvistbilæggelse (OS-platform), tilgængelig på https://ec.europa.eu/odr.

2. Oplysninger om indgåelse af kontrakten

De tekniske trin for indgåelse af kontrakten, indgåelsen af ​​selve kontrakten og rettelsesmulighederne udføres i overensstemmelse med reglerne “Kontraktindgåelse” i vores generelle vilkår og betingelser (Del I.).

3. Kontraktsprog, kontrakttekstlagring

3.1. Kontraktsproget er tysk.

3.2. Vi gemmer ikke den fulde tekst af kontrakten. Inden afsendelse af ordren via online indkøbskurvsystemet, kan kontraktdata udskrives eller gemmes elektronisk ved hjælp af browserens printfunktion. Efter at vi har modtaget ordren, vil ordredataene, de oplysninger, der kræves i henhold til loven til fjernsalg og de generelle vilkår og betingelser, blive sendt til dig igen via e-mail.

3.3. Hvis du anmoder om et tilbud uden for online indkøbskurvsystemet, modtager du alle kontraktdata som en del af et bindende tilbud i tekstform, fx på e-mail, som du kan printe ud eller gemme elektronisk.

4. Væsentlige egenskaber ved varen eller tjenesteydelsen

De væsentlige egenskaber ved varen og/eller ydelsen kan findes i det respektive tilbud.

5. Priser og betalingsbetingelser

5.1. Priserne angivet i de respektive tilbud og forsendelsesomkostningerne repræsenterer samlede priser. De inkluderer alle priskomponenter inklusive alle gældende afgifter.

5.2. De påløbne fragtomkostninger er ikke inkluderet i købsprisen indeholde ris. De kan kaldes op via en tilsvarende knap på vores hjemmeside eller i det pågældende tilbud, vises særskilt i løbet af bestillingsprocessen og afholdes desuden af ​​dig, medmindre der er lovet gratis levering.

5.3. Hvis leveringen sker til lande uden for EU, kan der opstå yderligere omkostninger, som vi ikke er ansvarlige for, såsom told, skatter eller pengeoverførselsgebyrer (bankoverførsel eller valutakursgebyrer), som du skal afholde.

5.4. Du skal afholde omkostningerne ved pengeoverførslen (bankoverførsel eller valutakursgebyrer) i tilfælde, hvor leveringen sker til et EU-medlemsland, men betalingen er foretaget uden for EU.

5.5. De tilgængelige betalingsmetoder vises under en tilsvarende knap på vores hjemmeside eller i det respektive tilbud.

5.6. Medmindre andet er angivet for de enkelte betalingsformer, forfalder betalingskravene fra den indgåede kontrakt til betaling straks.

6. Leveringsbetingelser

6.1. Leveringsbetingelserne, leveringsdatoen og eventuelle eksisterende leveringsbegrænsninger kan findes under en tilsvarende knap på vores hjemmeside eller i det respektive tilbud.

6.2. Hvis du er forbruger, er det lovreguleret, at risikoen for hændeligt tab og hændelig forringelse af den solgte vare under forsendelsen først overgår til dig, når varerne overdrages til dig, uanset om forsendelsen er forsikret eller uforsikret. Dette gælder ikke, hvis du selvstændigt har bestilt et transportfirma, som ikke er navngivet af entreprenøren eller en anden person, der er ansvarlig for at udføre forsendelsen.

Hvis du er iværksætter, er levering og forsendelse på eget ansvar.

7. Lovpligtigt ansvar for mangler

Ansvar for defekter er baseret på “Garanti”-bestemmelsen i vores generelle vilkår og betingelser (del I).

Disse generelle vilkår og betingelser og kundeoplysninger er oprettet af Händlerbunds advokater, som er specialiseret i IT-ret, og kontrolleres konstant for juridisk overensstemmelse. Händlerbund Management AG garanterer teksternes retssikkerhed og er ansvarlig i tilfælde af advarsler. Du kan finde mere information om dette på: https://www.haendlerbund.de/de/dienstleistungen/rechtssicherheit/agb-service.

sidste opdatering: 23.10.2019

 

Find passende modeller i vores OnlineShop nu: